Общи условия

 

С настоящите Общи условия се регламентират  взаимоотношенията между БАУМАРК ООД и лицата, ползващи сайта и онлайн магазина, находящи се на адрес www.silicone.bg . С натискането на обект, картинка, линк или бутон, разположен на уеб сайта: www.silicone.bg   cе счита, че Вие приемате или сте съгласни с описаните по-долу Общи условия.

 

 1. ДЕФИНИЦИИ

“НИЕ“, „СИЛИКОН.БГ“  –  означава БАУМАРК ООД, търговско дружество, надлежно регистрирано според изискванията на българското законодателство, със седалище и адрес на управление гр. Варна, бул. „Сливница” 196, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 148032667, e-mail: info@silicone.bg

Интернет страницата – означава уебсайта, находящ се на  www.silicone.bg

Съдържание – означава съвкупността от информацията, налична на интернет страницата, съдържанието на електронни писма, изпратени до Потребител/Клиент и всякаква друга информация,получена от СИЛИКОН.БГ, касаеща продукти, услуги или СИЛИКОН.БГ.

Услуга – търговска услуга, осигуряваща възможността на Потребител/Клиент да закупува продукти/услуги, използвайки само електронни средства, включително средства за комуникация от разстояние(интернет, електронна поща и др.)

Потребител/Клиент – лице, ползващо функционалностите на интернет страницата чрез достъп до Съдържанието или Услугите.

Онлайн магазин – означава виртуалният магазин, находящ се на www.silicone.bg , чрез който може да бъде осъществена покупка на продукти.

Общи условия – означава настоящите общи условия. С кликването върху който и да е линк, бутон или приложение находящи се на интернет страницата, с изключение на линка сочещ към тези общи условия, ползвателят изрично и безусловно се съгласява с настоящите общи условия за ползването на сайта и онлайн магазина.

Договор от разстояние – всеки договор, сключен между СИЛИКОН.БГ и Потребител/Клиент като част от организирана система за продажби от разстояние или предоставяне на услуги от разстояние без едновременното физическо присъствие на страните чрез изключителното използване на едно или повече средства за комуникация от разстояние до сключването на договора, включително в момента на сключване на договора. За избягване на съмнение се уговаря, че всяка отделно направена поръчка представлява отделен договор.

 1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Достъпът, разглеждането, посещението на Съдържание/Услуги, отправянето на заявления за сключване на договори, предполага, че Потребителят/Клиентът се съгласява да приема и спазва настоящите Общи условия.

2.2. Чрез използването на Интернет страницата, Потребителят/Клиентът е отговорен за всички последствия, настъпили от неговото поведение, включително  за всякакви имуществени, интелектуални или електронни или от всякакъв друг характер вреди, причинени на Интернет страницата, съставните й части и СИЛИКОН.БГ.

2.3. В случай, че Потребителят/Клиентът не е съгласен и не приема настоящите Общи условия, то той се отказва от достъпът до услуги, които СИЛИКОН.БГ предлага чрез интернет страницата си. Задължава се да не използва Интернет страницата/Съдържанието/Услугите и да не отправя заявления за сключването на договори.

2.4. С приемането на настоящите Общи условия Потребителят/Клиентът дава съгласието си за сключване на договори от разстояние.

2.5. СИЛИКОН.БГ може да прехвърли правата и задълженията си по всеки договор като с това не се освобождава от отговорността по изпълнението му. Прехвърляне се извършва с писмено известие до Потребителя/Клиента.

 1. СЪДЪРЖАНИЕ

3.1. Потребителят/Клиентът не може да копира, прехвърля, модифицира, използва, каквото и да е било Съдържание от Интернет страницата на СИЛИКОН.БГ без изричното писмено съгласие на СИЛИКОН.БГ.

 1. Контакт

4.1. Детайлите за контакт и идентификационните данни са публикувани на интернет страницата.

4.2. Съгласявайки се с настоящите Общи условия, Потребителят/Клиентът дава съгласието си за осъществяване на обратна връзка посредством телефон, електронна поща, факс.

4.3. СИЛИКОН.БГ си запазва правото да не отговоря на всички искания от всякакъв тип.

4.4. Предоставените от Потребителя/Клиента лични данни се използват само и единствено за обработка, потвърждение, отказ, доставка, фактуриране по направени поръчки и контактуване с Потребители/Клиенти

 1. Защита на личните данни

5.1. С приемането на настоящите Общи условия, Потребителят/Клиентът дава безсрочното си съгласие, до изричната му писмена отмяна, предоставените от него лични данни да бъдат събирани, съхранявани, обработвани и използвани от СИЛИКОН.БГ  и/или упълномощени трети лица за целите на изпълнение на договора за продажба от разстояние и доставка на поръчания продукт.

 1. Политика на продажби през интернет

6.1. Достъп до услугите на интернет страницата е разрешен само за Потребители/Клиенти, които са приели настоящите Общи условия.

6.2. СИЛИКОН.БГ си запазва правото да ограничи достъпът до услуги и възможността за закупуване на продукти за даден Потребител/Клиент без предварително предупреждение или известие.

 1. Продажби , Цени , Доставка и Плащане

7.1. Всички посочени цена са в български лева и с включен данък добавена стойност. Цената НЕ включва разходите за доставка на продукта.

7.2. Фактуриране се извършва съгласно предоставената от Потребителя/Клиента информация.

7.3. Цената на продуктите/услугите е тази, посочена към момента на завършване на поръчката в рамките на складовата наличност.

7.4. Цена на промоционални продукти/услуги е посочената в момента на поръчката, до изчерпване на складовите наличности и/или по време на посочения промоционален период.

7.5. СИЛИКОН.БГ си запазва правото да променя цените на продукти/услуги, без предварително да известява Потребителя/Клиента за това.

7.6. Цената на продукт/услуга по завършена и потвърдена поръчка не може да бъде променяна без предварително съгласие на страните.

7.7. Доставка на поръчан от онлайн магазина продукт се извършва с куриер.Срокове за доставка: За поръчки, направени до 14ч. – 24 часа, считано от деня, следващ деня на потвърждение на поръчката; За поръчки, направени след 14ч. – 48 часа, считано от деня,следващ деня на потвърждение.

ВАЖНО !!!

Индикираните срокове за доставка се прилагат доколкото не противоречат на сроковете за доставка, прилагани от съответния куриер.

 

7.8. Плащането се извършва в български лева. Потребителят/Клиентът се съгласява да извърши плащане съгласно договореното при сключването на договор от разстояние като следва да избере един от следните начини за плащане:

7.8.1. Наложен платеж – плащането се извършва чрез пощенски паричен превод по куриера при доставка на поръчания продукт.

7.8.2. В случай, че СИЛИКОН.БГ  не може да изпълни поръчката, поради липса на наличност на поръчаните стоки, то той е длъжен да уведоми Потребителя/Клиента и да възстанови получени плащания, ако има такива.

 1. Качество и гаранции

8.1. Потребителят/Клиентът има право да се ползва от предвидената в Закона за защита на потребителите законова гаранция за съответствие на закупените продукти и услуги с договора за продажба.

8.2 СИЛИКОН.БГ не гарантира наличността на продукт/услуга, който може да бъде закупен от интернет страницата.

 1. Връщане на продукти

9.1. Потребителят има право да се откаже от договора от разстояние без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка в 14-дневен срок, считано от датата на:

 1. сключване на договора – при договор за услуги;
 2. приемане на стоките от потребителя или от трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя – при договор за продажба, или:

а) когато потребителят е поръчал много стоки с една поръчка, които се доставят отделно, считано от датата, на която потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, приемане на последната стока;

б) при доставка на стока, която се състои от множество партиди или части, считано от датата, на която потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, приемане на последната партида или част;

в) при договори за редовна доставка на стоки, която се извършва през определен период от време, считано от датата, на която потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, приемане на първата стока;

 

9.2. За да упражни правото си на отказ от договора от разстояние Потребителят/Клиентът следва да информира търговеца за решението си преди изтичането на срока по т.9.1. чрез изпращането на стандартен формуляр (Приложение 1) или да заяви недвусмислено по друг начин решението си да се откаже от договора. Правото на отказ от договора от разстояние е упражнено, ако търговецът е информиран надлежно преди изтичане на стока по т. 9.1.

 

9.3. При отказ от договор от разстояние Потребителят/Клиентът не заплаща каквито и да е разходи, с изключение на тези по изпращането или предаването на продуктите обратно на търговеца или на упълномощено от него лице без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която потребителят е съобщил на търговеца за решението си да се откаже от договора (т.9.1.) Клиентът е длъжен да съхранява по подходящ начин стоките, тяхното качество, цялост и безопасност до момента на връщането им. Клиентът отговаря за намаляване стойността на стоките вследствие на боравене с тях, различно от необходимото за установяване на тяхното естество, характеристики и добро функциониране.

9.4. Правото на отказ на Потребителя/Клиента от договора от разстояние не може да бъде упражнено за договори:

 1. за предоставяне на услуги, при които услугата е предоставена напълно и изпълнението й е започнало с изричното предварително съгласие на потребителя и потвърждение от негова страна, че знае, че ще загуби правото си на отказ, след като договорът бъде изпълнен изцяло от търговеца;
 2. за доставка на стоки или услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовия пазар, които не могат да бъдат контролирани от търговеца и които могат да настъпят по време на срока за упражняване правото на отказ;
 3. за доставка на стоки, изработени по поръчка на потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания;
 4. за доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;
 5. за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;
 6. за доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;
 7. при които потребителят изрично е поискал от търговеца да го посети в дома му с цел извършване на неотложни дейности за ремонт или поддръжка; когато при такова посещение търговецът предоставя и други услуги в допълнение към тези, поискани от потребителя, или достави стоки, различни от резервните части, необходими за извършване на ремонта или на поддръжката, правото на отказ се прилага за тези допълнителни услуги или стоки;
 8. сключени по време на публичен търг;
 9. за предоставяне на услуги за настаняване, които нямат за цел живеене, транспорт на стоки, отдаване на автомобили под наем, услуги за хранене или предоставяне на услуги, свързани с развлекателни дейности, ако договорът предвижда конкретна дата или срок за изпълнение;

 

9.5. При упражняване правото си на отказ от сключен договор от разстояние Потребителят/Клиентът следва да предостави придружаващите продукта документи – копие от оригинална фактура и/или копие от оригинална касова бележка и съответният документ.

9.6. Продуктите, за които е упражнено право на отказ се изпращат на следния адрес: гр. Варна, до централен офис на ЕКОНТ ЕКСПРЕС /бул. Република/  в работни дни (от понеделник до петък).

9.7. Когато Потребителят/Клиентът е упражнил правото си на отказ от договора от разстояние, СИЛИКОН.БГ възстановява всички суми, получени от потребителя без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на потребителя да се откаже от договора. Сумите следва да бъдат възстановени от търговеца като използва същото платежно средство, използвано от потребителя при първоначалната трансакция, освен ако Потребителят/Клиентът не е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство. Когато СИЛИКОН.БГ не е предложил да прибере стоките сам, той може да задържи плащането на сумите към Потребителя/Клиента, докато не получи стоките или докато  не бъдат представени  доказателство, че продуктите са изпратени обратно, в зависимост от това, кое от двете се е случило по-рано.

 

 1. ОТГОВОРНОСТ

СИЛИКОН.БГ  не носи отговорност за действията на лице, ползващо Съдържанието на интернет страницата, за каквито и да е било вреди, настъпили вследствие използването или  невъзможността за използване на предоставената  информация или за всякакви грешки и пропуски в Съдържанието.

 

 1. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

Настъпването на непреодолима сила, която води до невъзможност изпълнението на задълженията на някоя от страните, не поражда отговорност за неизпълнение задълженията по договора. Страната, която е засегната от непреодолима сила следва да уведоми незабавно отсрещната страна. В случай, че в срок от 15 дни от настъпването на събитието, то не може да бъде преодоляно, то всяка една от страните има право да иска прекратяване на договора, без нито една от страните да носи отговорност за нанесени вреди.

 1. СПОРОВЕ

12.1. Всякакви спорове, възникнали между СИЛИКОН.БГ и Потребителя/Клиента във връзка с настоящите Общи условия следва да бъдат решавани по взаимно съгласие между страните.

12.2.Всякакви други възникнали спорове между страните следва да бъдат решавани със споразумение. В случай, че такова не може да бъда постигнато, те ще бъдат отнесени до компетентният български съд в съответствие с българското законодателство.

12.3. Ако някое от условията от настоящия Документ бъде намерено като недействително или невалидно, това не влияе върху действителността на останалите клаузи.

 1. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

13.1. СИЛИКОН.БГ си запазва правото да прави промени по Интернет страницата, без предварително известяване на Потребителя/Клиента.

13.2. СИЛИКОН.БГ си запазва правото да публикува рекламни банери и връзки, съобразно действащото законодателство.

 1. ОБРАТНА ВРЪЗКА

БАУМАРК ООД

Гр. Варна 9027, бул. Сливница 196, партер

Тел: 0888331445

e-mail: info@silicone.bg

 

Приложение № 1

 

Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора

(попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора)

 

 

До
БАУМАРК ООД
0888331445, info@silicone.bg

 

С настоящото Ви уведомявам,  че се отказвам от сключения от мен  договор за покупка на следните стоки, поръчани през SILICONE.BG:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………*

Номер на поръчката …………………………………*

 1. Данни на Потребителя/Клиента:

– Име…………………………………………………………………………………………………*

Тел:……………………………….………*

 1. Причина за връщане/отказ ……………………………………………………………………………….…………………………………….
 2. Банкова сметка за възстановяване на паричната сума*:

IBAN   ……………………………………………………………………………………………………………

BIC     ………………………………………………………………………………………………….………..

 

Подпис:

Дата: ……………………………….

 

*задължителни полета